Đây là Cao ốc đa hợp bước đầu của Samland ở Hà Nội, chiếm hữu cảm