Quần thể Mipec Highrise Kiến Hưng khi là Nhà ở cao tầng cấu tạo đương đại